PODZEMÍ
Podzemí

Na Chodsku nacházíme prastaré štoly nenápadně a chytře zbudované. Jsou to většinou sluje v sadu za obydlím hospodáře. , vedoucí dále jako šachty za obec do polí. Při náhlém nepřátelském útoku je používaly k útěku většinou ženy a děti. Ukrývalo se do nich také oblečení, peřiny a obilí. O těchto skrýších věděli jenom místní lidé. Podobná chodba se nacházela i v Postřekově u Brychtů v č. p. 39. Toto podzemí bylo využito v 1. světové válce, jako skrýš pro obilí před probíhající rekvizicí.

Alexej Petrašovský
 
Zdroj : Kronika obce Postřekov 1923 – 1963. SOkA Domažlice. Porta fontium.
NÁLEZY
Nález mincí 1935

Kolem roku 1935 byl nalezen menší poklad, z něhož je známo 13 denárů knížete Bořivoje II. (1101-1107, 1117-1120) a Vladislava I. (1109-1125). Poklad byl ukryt kolem roku 1125.

Čáni Radek

Zdroj : Archeologie ve Středních Čechách 3, 1999, 259-282. Domažlická sídelní aglomerace v raném středověku. Pavel Břicháček – Milan Metlička.