Napoleonské války
Staňkov
Staňkovem mezi léty 1793 – 1797 několikrát prošla francouzká vojska. V roce 1799 přišlo ruské vojsko do Staňkova a zůstalo zde devatenáct dní. Staňkov v této době utrpěl mnoho škod a to především škod po požárech. Mělo se jednat celkem o sedm požárů a  přibližně půl Staňkova vyhořelo.

Roku 1799 obyvatele Staňkova městyse ležící při říšské silnici byl pochody armád a ubytováním silně zatíženi. Ruské vojsko zde bylo ubytováno 19 dní.

V roce 1800 nastaly zpáteční průchody Ruských císařských vojsk. Ubytováno zde bylo celkem 283 důstojníků a 5259 mužů po dobu 12 dní.

Za roky 1799 a 1800 na ubytování ruského vojska vydala obecní pokladna 3180 zlatých a 8 krejcarů a občané vydaly 2939 zlatých a 53 krejcarů.

Mezi léty 1805 – 1815 několikrát Staňkovem prošla francouzká vojska, ruská vojska a saská vojska.

Francouzké vojsko

Dne 9. listopadu ( asi října) 1805 kolem 2000  hodiny přišlo do Staňkova 1000 vojáků pěchoty a důstojníků. Kolem 2300 přijelo 80 mužů kavalerie se 100 koňmi, ale ti se zde nezdrželi dlouho a pokračovali dále. Pěchota odešla následujícího dne 10. října 1805 kolem 2030 hodiny. Obec Staňkov musel tyto vojáky vším zaopatřit, nejen potřebnými potravinami, ale muselo vyplatit i výpalné 1800 v bankocetlích a dodat 10 schopných koní, dále 800 liber hovězího masa a 1600 liber chleba. Obyvatelé obětovali všechny své husy, slepice, vejce, máslo, pivo, víno, kořalku a vše co bylo po ruce. Lepší boty a střevíce byly občanům z nohou vyzouvány, košile, nákrčníky, 69 sáhů dřeva bylo spáleno, 20 kop slámy bylo spáleno, 80 strychů brambor upečeno nebo spáleno, většinou násilně pobráno. Pro cukr a kávu, kterýchžto ve Staňkově nebylo, muselo být pro ně neprodleně posláno do Plzně. Škoda činila 6420 zlatých a 1 krejcar. Celkem utrpěla obec i s válečnou kontribucí za jednodenního pobytu Francouzů v městečku 6835 zlatých a 4 krejcary.. Mnozí občané byli ztlučeni, zvláště představený Michal Jankovský, sem tam pohazován a stráží odveden k zastřelení, protože nemohl hned zaplatit 2000 zlatých v dobré minci. Jen na náměstí hořelo 45 ohňů. Další strážní ohně hořeli kolem Staňkova. Lidé tímto rekvírováním zchudli a mnozí se dostali do dluhů a proto žádali o odškodnění. Na poště bylo ubytováno Francouzké generální velitelství a obsluha s 20 koňmi.

Výkazy výloh pro francouzké vojsko. Výpalné 1800 zlatých. Kůže od žida  a dvou koželuhů, od 25 obuvníků hotové boty a střevíce. Od 10 soukeníků plátno, sukno, hotové košile, nákrčníky, šátky, šaty a jiné věci od lidí. Celková škoda byla odhdnuta na 997 zlatých a 37 krejcarů. Dále 10 koní, 4 voli a 14 ovcí v celkové výši 1526 zlatých a 30 krejcarů. Dohromady škoda činila 4321 zlatých a 4 krejcary.

Takto líčí představený Michal Jankovský vpád Francouzů do Staňkova ve svém dopise 30. října (listopadu) 1805  zaslaný Krajskému úřadu do Plzně. Jak za toto odškodnění Staňkovští, vrchní úřad prosili, podepsaný obecním představeným Michalem Jankovcem ze dne 01. března 1806 : Slavný vrchní úřade! Sotva, že jsme se trochu vzpamatovali po požáru, přepadl nás nepřítel dne 09. listopadu 1805 na večer. Byli to francouzké truky (tlupy) s mužstvem čítajícím 1000 osob a 100 koní. Usazení se 1000 mužů již samo vzbudilo hrozné pohnutí mysli v tak malém místě, ale ještě více vyživování a jejich násilné vtírání. Rádi obětovali jsme všecky nejlepší životní prostředky a trpělivě snášeli hrozné jho ve strachu, že nám naše domky v prach proměněny budou, neboť jenom na náměstí zapáleno 45 ohňů a také mnoho jiných kolem městyse. Zvláště pak nás ohromil (slib) pohrůžka nejvyššího velitele, že spálí všecko naše jmění, jestliže mu neodvedeme ve dvou hodinách 2000 zlatých v dobré kovové minci a 15 schopných koní. K našim všemožným prosbám a utrpením nížepsaného představeného, jemuž smrtí vyhrožováno, docílili jsme konečně toho, že jsme jenom 1800 zlatých v bankocetlých a 10 schopných koní odvésti museli s mnohými jinými věcmi. Pro těchto 1800 zlatých nežádali bychom sl. vrchní úřad o výpomoc, poněvadž však dle přiložené likvidace obec sama měla 3480 zlatých 8 krejcarů a měšťanstvo 3348 zlatých 23 krejcarů škody, tedy dohromady 6828 zlatých 23 krejcarů a poněvadž všichni věřitelé, zvláště oni od kterých koně zakoupeni byli, o zaplacení usilují dle příl. sig/. obec pak sama chudá je, břemena zapraviti, proto osměluji se ve vší poníženosti prositi o výpomoc na odškodněnou a opětně nevinně ve dluh a zkázu upadlí osadníci doufají ve smilování. Obecní představený Michal Jankovec. Městys Staňkov 01. března 1806.

Saské vojsko

Dne 25. května 1813 ve Staňkově přenocovalo vojsko království saského generála Morbe a královských tělesných granátníků. K obyvatelům se chovali slušně, za jednodenní stravné a potřeby zaplatili.

Ruské vojsko

První ubytování ruského vojska ve Staňkova bylo ze 14. na 15. května 1815. Přišla 3. a 4. skvadrona Kozáků        a byli ubytováni :

 • č. p. 33 : Plukovník a jeho paní, 2 sluhové a 8 koní
 • č. p. 30 : Kapitán, 3 sluhové a 6 koní
 • č. p. 26 : Adjutant, 2 sluhové a 6 koní
 • č. p. 43 : Nadporučík, 3 sluhové a 5 koní
 • č. p. 49 : Kancléř, 5 sluhů a 5 koní
 • č. p. 16 : Důstojník, 3 muži a 7 koní
 • č. p.   9 : Strážmistr, 2 muži a 4 koně
 • č. p. 53 : Major, 1 sluha a 7 koní
 • č. p. 25 : Poručík, 2 sluhové a 4 koně
 • č. p. 85 : Nadporučík, 2 sluhové a 2 koně
 • č. p. 55 : 2 strážmistři, 2 sluhové a 4 koně
 • č. p.   7 : 1 muž a 1 kůň
 • č. p.   5 : 6 mužů, opatřovatel bytů a 6 koní

Celkem bylo ve Staňkově ubytováno 240 ruských vojáků a 260 koní v 55 domech.

Druhé ubytování ruského vojska ve Staňkově vsi bylo dne 18.května 1815. Jednalo se o vozatajstvo (zásobovací oddíly), 2 důstojníci a 93 pacholků vozatajských. Tak oznámil vsi Staňkovu Michal Jankovský místní komisař na poučení pana komandanta a mužstva tohoto.

Rovněž v městečku Staňkovu bylo ubytováno ruské vozatajstvo a to v domech :

 • č. p. 33 : Plukovník a 8 koní
 • č. p. 34 : 5 sluhů
 • č. p. 35 : 6 mužů
 • č. p. 53 : Major a 6 koní
 • č. p. 26 : 2 adjutanti a 4 koně
 • č. p. 30 : 2 lékaři a 1 sluha
 • č. p. 50 : Pop, 2 sluhové a 2 koně
 • č. p. 85 : Kancléř, 1 muž a 38 hudebníků

​Třetí ubytování ruského vojska bylo z 22. na 23. května 1815. Přijelo kolem 160mužů a 120 koní.

Čtvrté ubytování ruského vojska bylo dne 06. června 1815 ve Staňkově městysi. 3.skvadrona ruského pluku kozáckého pod velením generála hraběte Langerona. Přijelo 6 důstojníků, 150mužů a 180 koní.

Ve dnech od 08. do 13. června 1815 procházeli Staňkovém další ruská vojska a byli zde kratší dobu ubytováni.

12. června 1815 přišla do Staňkova městyse 10. companie  (kompanie – rota) a to : 1 štábní důstojník, 7 důstojníků a 322 mužů.

Ve dnech 11. a 12. června byli ve Staňkově městečku : 2 štábní důstojníci, 7 důstojníků a 220 můžů. Ve Staňkově vsi bylo : 7 důstojníků a 142 mužů.

U Staňkova se mají nacházet z této doby i dva hromadné hroby, kde jsou pochováni ruští vojáci a možná i jeden jejich plukovník.

Kvintace

10. dělostřelecké brigády od baterijní roty číslo 10 o tom, že bylo vzato pro dopravu ubytovatelů ze Stoda do Tejna 5 koňských potahů s vozy od obyvatel.

R. 1815 dne 1. června                                                   Podpis.

Kvintace

Daná pro 10. dělostřeleckou brigádu od baterijní roty č. 10 ve vesnici Staňkov o tom, že v této vsi s prvního na druhého června bylo kvartýrováno 329 osob a vyživováno ze skladiště M ——(nečitelno).

2. června 1815.                                                 Podpis.

Čáni Radek
Zdroj : Kronika města Staňkova, SOkA Domažlice. www.portafontium.eu.
Domažlice
Informace se zpracovávají.
Klenčí pod Čerchovem
Informace se zpracovávají.