DraženovObsah

1. Četnictvo

2. Osobnosti

3. Události

 

 

 

 

 Četnictvo

Politický okres  :  Domažlice

Soudní okres  :  Domažlice

Četnická stanice

Stará četnická stanice byla umístěna v přízemních oddělených místnostech ve škole (dnes je zde Obecní úřad).

Nová četnická stanice se začala stavět v květnu roku 1938. Stavba pro události roku 1938 byla dostavěna až dlouho na podzim tohoto roku. Byl zde postaven i nový přístavek, nový plot a vyhloubena nová studna. Nájem objektu začínal od 01. prosince, ale už 15. listopadu se do nové Četnické stanice nastěhoval vrchní četnický strážmistr Vojtěch Ouško, který měl byt v prvním patře budovy. Náklady na výstavbu Četnické stanice, kterou platila obec činily 74.000,- Kč.

Budova Četnické stanice byla přestavěna na rodinný dům. V přízemí domu byla úřadovna Četnictva a v prvním patře bydlel velitel Četnické stanice. Velitel Četnické stanice štábní strážmistr Ouško vlastnil motocykl, kterým objížděl svůj rajón.

Události

24.listopadu 1938 se sjelo do Draženova 60 četníků, kteří měli udržovat pořádek. Zůstali zde do druhého dne. Tito četníci měli odhánět lidi od právě zřízených závor do Sudet.

Případy

V neděli 02. června 1912 byl na půdě Štěpána P. zavražděn 18-letý čeledín Josef Týl z Klenčí pod Čerchovem.Osobnosti

 Události

DR. MILAN HODŽA

V neděli dne 03. července 1938 navštívil Chodsko předseda vlády – Slovák Dr. Milan Hodža, který projel se svým průvodem Draženovem kolem 11. hodiny dopolední. Byl přivítán na státní silnici v polích obce Draženova na místě zvané ,, U Sedláčkojc křížě „. Byl pozdraven okresním hejtmanem Dr. M. Kramatou, přednostou policejního úřadu Dr. Bláhou z Domažlic, starostou města Domažlic M. Rádlem a starostou obce Draženov Jakubem Vítem. Chléb a sůl mu podala Chodka ze Starého Postřekova.

Byl přítomen chodský praporečník Martin Příbek s praporem a čestnou stráží. Hodža si se zájmem prohlédl Chodský prapor a zbraň čakan. Po rozpravě s místními občany a desetiminutové přestávce odjel se svým průvodem do Domažlic. V Domažlicích na náměstí přehlédl čestnou vojenskou rotu a pozdravil přítomné občany (vydatně pršelo). Poté odjel na slavnostní oběd do kasáren Hraničářského praporu číslo 6. Jana Sladkého Koziny. Oběda se zúčastnili všichni starostové historických obcí Chodska. Tito starostové jsou podepsáni na diplomu čestného Hodžova občanství.

Odpoledne se konal u památníku Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Újezda slavnostní akt ,, Hold Chodska armádě „. I přes nepřízeň počasí se sešlo mnoho lidu v Chodských krojích a přítomni byli i cizinci, někteří ze zahraničí, kteří ze účastnili všesokolského sletu v Praze. Podle odhadu zde bylo něco mezi 15 -18 tisíci návštěvníky.

Předseda vlády a každý z jeho doprovodu dostal po jednom nebo dvou vyšívaných chodských šátečcích. Děvčata z každé vesnice vyšila po jednom, někde i dva. Dr. Hodža dostal celý bílý. Poté byl zápis do újezdské pamětní knihy. Za přítomnosti předsedy vlády a významných hostů byla zavěšená chodská stuha na historický vojenský prapor Sibiřských úderníků , který byl ve vlastnictví 6. hraničářského praporu v Domažlicích. Byla zavěšena třemi vybranými chodskými ženami, které byli vybrány z davu, aby jednota cítění (bez privilegovaných jednotlivců) celého Chodska byla tak nerozdílně potvrzena. Stuha nese nápis ,, Jedny voběti – jedna stráž – Chockyj kraj ha lid „. Svaz československého důstojnictva zavěsil stuhu na chodský prapor. Stuha ve státních barvách nese nápis ,, S Chodskem vždy na stráži „. Před závěsem chodské stuhy promluvil za li učitel Jakub Cvačka ze Starého Postřekova. Před závěsem stuhy Svazu československého důstojnictva promluvil plukovník Bohumil Boček, velitel 6. hraničářského praporu v Domažlicích.

Pak byl odevzdán diplom četného občanství Dr. Milanu Hodžovi. Přítomni byli v chodských krojích všichni starostové obcí. Předal jej s patřičným proslovem starosta Starého Postřekova Šimon Knopf. Diplom byl vázaný v kůži, nesl chodský znak a na chodské stuze v dřevěném pouzdru starou chodskou pečeť (práce sochaře Amorta). Diplom kreslil chodský malíř Jan Paroubek z Domažlic. Na to předseda vlády Dr. Milan Hodža poděkoval celému kraji a promluvil k lidu o vzájemnosti Čechů a Slováků, o hrdosti a kráse Chodska. Po Dr. Hodžovi promluvil ministr národní obrany František Machník.

Bohatý slavnostní program doplnilo vojsko a žáci ze Starého Postřekova pod vedením učitele Jakuba Cvačky. Po celou dobu slavnostního aktu na Hrádku nepršelo. Vojenské a chodské defilé před předsedou vlády odpadlo pro rozmočené silnice a polní cesty v okolí. Předseda vlády byl nadšen. Setrval až do konce, ač byl vázán slibem účasti na všesokolském sletu v Praze, kam odjel až v 17 hodin. Ostatní čestní hosté bez výjimky setrvali při živém obraze a chodské scéně ,, Přástky „, kterou povedla újezdská chasa. Po slavnosti odešli čestní hosté na hyjtu do statku Jana Vaňka č. p. 35 v Újezdě ,, U Jílků „. Domů si každý odnášel pecen chodského domácího chleba.

Čáni Radek
Zdroj : SOkA Domažlice, Porta fontium, Kronika obce Draženov.