Východně od města a severovýchodně od církevního centra “U svatých” byly na jižním výběžku návrší Škarman, po stranách vrcholové partie ostrožny, zjištěny zbytky kulturní vrstvy a mělkých objektů mladohradištníhho stáří. Podle terenní situace šlo zcela jistě o menší výšinnou opevněnou polohu, (převýšení nad údolím Zubřiny je 40 metrů) která byla již zničena průmyslovou výstavbou.

Zdroj  :  Archeologie ve Středních Čechách 3, 1999, 259-282. Domažlická sídelní aglomerace v raném středověku. Pavel Břicháček – Milan Metlička.