Při výstavbě komunikace ke gotickému kostelu Navštívení Panny Marie byla odtěžena střední část zaniklého hřbitova s pohřby 19. století a počátku 20. století. Severně od komunikace byl mezi recentními hrobkami a pomníky proveden záchranný výzkum východní části zaniklého kostela svatého Jakuba Většího. Byla odkryta nejstarší část stavby, která byla později k západu rozšířena o gotickou loď na severu o sakristii nebo kapli. V okolí kostela se pohřbívalo velmi intenzivně. Pouze uvnitř kostela se místy podařilo nalézt středověké pohřby s mladohradištní keramikou. Do husitských válek šlo o farní kostel Domažlic.

Zdroj  :  Archeologie ve Středních Čechách 3, 1999, 259-282. Domažlická sídelní aglomerace v raném středověku. Pavel Břicháček – Milan Metlička.