Pohraniční stráž
Dokumenty
Zákon o ochraně státních hranic
Zákon o ochraně státních hranic

Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně :

§ 1.

K zajištění pokojné výstavby socialismu v naší vlasti je třeba účinně chránit státní hranice před pronikáním všech nepřátel tábora pokroku a míru. Ochrana státních hranic je proto povinností každého občana.

 § 2.

Provádění ochrany státních hranic náleží do působnosti ministerstva národní bezpečnosti, která tento úkol plní svými orgány, zejména Pohraniční stráží.

  § 3.

(1) Službu v Pohraniční stráži vykonávají pro její význam, odpovědnost a namáhavost vybraní příslušníci pracujicího lidu.

(2) Příslušníci Pohraniční stráže mají stejná práva a stejné povinnosti jako příslušníci vojska. Při výkonu své pravomoci mají též právní postavení příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

§ 4.

Organizaci Pohraniční stráže stanoví a předpisy o jejím doplňování, o propuštění příslušníků Pohraniční stráže a služební předpisy vydá ministr národní bezpečnosti.

  § 5.

O součinnosti Pohraniční stráže s brannou mocí rozhoduje ministr národní bezpečnosti v dohodě s ministrem národní obrany.

 § 6.

Služba v Pohraniční stráži se počítá jako služba ve vojsku. Hodnosti dosažené v Pohraniční stráži jsou vojenskými hodnostmi. Pro příslušníky Pohraniční stráže platí předpisy o platových poměrech příslušníků ozbrojených sborů.

  § 7.

Příslušníci Pohraniční stráže podléhají vojenské soudní pravomoci a ustanovením o trestných činech vojenských.

  § 8.

Ministr národní bezpečnosti stanoví nařízením, kdy příslušník Pohraniční stráže při výkonu své pravomoci užije zbraně.

  § 9.

Ministr národní bezpečnosti v dohodě s ministrem financí upraví součinnost Pohraniční stráže s finančními orgány při zjišťování trestných činů a přestupků finanční povahy.

  § 10.

(1) Ke splnění úkolů uvedených v tomto zákoně může ministr národní bezpečnosti činit potřebná opatření a vydávat obecně závazné předpisy. Může zejména stanovit :

a) že vstup a pobyt na určité části území státu je zakázán nebo dovolen jen na zvláštní povolení,

b) že na určité části území státu je k provádění prací, které mění tvářnost terénu nebo ke zřízení telekomunikačních nebo energetických vedení vnitrostátních nebo mezinárodních, třeba též předchozího souhlasu ministerstva národní bezpečnosti.

(2) V jednotlivých případech může ministr národní bezpečnosti přenést pravomoc podle odstavce 1 na své podřízené orgány.

  § 11.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provede jej ministr národní bezpečnosti v dohodě se zúčastněnými členy.

Praha, 11. červen 1951

 
Zdroj  :  Klub českého pohraničí. KRONIKA ochrany československých státních hranic v letech 1945 – 1990 v datech a heslech.
Historie Pohraničních útvarů
Pohraniční útvar SNB 9600 (PÚ 9600), červenec 1946.

Pohotovostní pluk 2, Plzeň.

II. prapor Plzeň 

roty  :  Česká Kubice, Bělá nad Radbuzou.

 

Pohraniční stráž SNB (PS SNB), duben 1949.

Pásmo I.

III. pohraniční prapor Plzeň

roty : Prapořiště, Babylon, Bělá nad Radbuzou.

 

Pohraniční stráž (PS), 1951 – 1972.

9. brigáda PS 

Poběžovice (Domažlice)

1951 – 1955     1. prapor     Bělá nad Radbuzou

2. prapor     Pivoň

3. prapor     Trhanov

4, prapor     Kout na Šumavě

 

1955 – 1964     1. prapor     Bělá nad Radbuzou

2. prapor     Trhanov

3. prapor     Kout na Šumavě

 

1964 – 1966     1. prapor     Rozvadov

2. prapor     Trhanov

3. prapor     Kout na Šumavě

 

9. Brigáda Pohraniční stráže Domažlice.

 

1. prapor PS Rozvadov

1. rota PS     Vašíček           rota OPK Spálenec

2. rota PS     Stoupa            četa OPK Rozvadov

3. rota PS     Hraničky

4. rota PS     Nový Dvůr       OPK : Rozvadov, Folmava, Česká Kubice

5. rota PS     Diana

6. rota PS     Železná

 

2. prapor PS Poběžovice

7. rota PS       Pleš

8. rota PS       Rybníky

9. rota PS       Hraničná

10, rota PS     Nemanice

11. rota PS     Čerchov

12. rota PS     Bystřice

 

3. prapor PS Nýrsko

13. rota PS     Folmava

14. rota PS     Maxov

15. rota PS     Všeruby

16. rota PS     Sruby

17. rota PS     Svatá Kateřina

18. rota PS     Pod Ostrým

Zdroj  :  Klub českéko pohraničí. KRONIKA ochrany československých státních hranic v letech 1945 – 1990 v datech a heslech.
Výcvikový prostor
Pec pod Čerchovem.
Výcvikové středisko zde bylo v 50. letech 20. století (Poběžovická brigáda).
Maxov
Nacházela se zde střelnice.
Poběžovice
Z Poběžovic směrem na Vlkanov po levé straně se nacházelo cvičiště Pohraniční stráže.
Kasárna
Domažlice
Do kasáren Pohraniční stráže v Domažlicích se sjížděli branci z celého Československa k plnění Základní vojenské služby. V bývalých kasárnách se nyní nachází Policie ČR.
Roty
Babylon
Bělá nad Radbuzou
Bystřice
Čerchov
Budova staré roty
Budova nové roty
Česká Kubice
Budova roty
Budova je zbořena.
Folmava
Hraničná
Kout na Šumavě
Maxov
Nemanice
Pivoň
Pleš
Poběžovice
Prapořiště
Rybník - Bernstein
Budova roty
Spálenec
Sruby
Trhanov
Všeruby
Železná